מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: ביום 31 לחודש אוגוסט 2023

סומך חייקין –  KPMG, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG ("הפירמה" ו/או "אנו") אוספת מידע הנוגע למשתמשים הגולשים ועושים שימוש באתר הפירמה ("משתמש/ים" ו/או "הנך" ו/או "אתה", וכן ה"אתר" בהתאמה). הפירמה הינה הבעלים של מאגר המידע הנאסף כאמור.
מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות" או "המדיניות") סוקרת את סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם הגלישה והשימוש באתר.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר ("תנאי השימוש" ויחד "התנאים"). מונחים אשר נעשה בהם שימוש ולא הוגדרו תחת מדיניות זו, משמעותם תהא כפי שהוגדר בתנאי השימוש, אלא אם ההקשר מחייב אחרת.מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא חלה באופן זהה על שני המינים. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.
איסוף מידע אישי של משתמשים ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 התקנות אשר הותקנו תחת החוק, וכן לשאר הדינים החלים עלינו. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, הפירמה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מהמשתמשים לצרכים שונים, ובין היתר, לצורך תפעול ואבטחת האתר, לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לפירמה ולצרכים שיווקיים.
מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע לפירמה, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש (בכפוף להוראות הדין). עם זאת, מתן מידע מסוים עשוי להיות הכרחי לצורך קבלת מענה או שירות מסוים (לדוגמא פרטי יצירת קשר) ובמידה ותבחר שלא לספק מידע זה, לא תוכל הפירמה להעניק לך את המענה המבוקש. הפירמה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין החל על הפירמה.
במידה והנך מוסר פרטים לפירמה, הנך מתחייב מצהיר ומאשר כי הפרטים אשר ימסרו על ידך נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך וכן הינם נכונים ומעודכנים. ככל שאתה מוסר לנו מידע אודות אדם אחר (למשל, בתור מיופה כח), אתה מצהיר בכך שיש בידיך את כל ההסכמות הנדרשות והתקפות לצורך מסירת מידע כאמור;

תיקונים ועדכונים למדיניות הפרטיות
הפירמה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, על פי הצורך, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הפירמה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו תיקונים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. עם זאת, במידה והפירמה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של הפירמה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, הפירמה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר. על כן, מומלץ לשוב ולקרוא את מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם.

המידע אשר נאסף על ידי הפירמה ממשתמשי האתר והשימוש במידע זה
בעת כניסה, גלישה ושימוש באתר, הפירמה עשויה לאסוף את סוגי המידע הבאים אודות משתמשים:
מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש, כלומר נתונים אנונימיים. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש ומידע אגריגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, וכדומה. המידע האמור משמש לצורך הפעלת ותפעול האתר.
מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש, כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש ("מידע אישי"), כדלקמן:
מזהים מקוונים ונתוני שימוש באתר
בעת גלישה באתר, המידע אשר משודר אוטומטית ממכשירו של המשתמש עשוי לכלול מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט ("IP"). הפירמה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על ידי נותני שירות מטעם הפירמה (באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כגון "עוגיות" כמפורט מטה) וזאת, לצורך הפעלה ותפעול של האתר ואבטחתו וכן ניתוח השימוש באתר, שיפור תכני האתר צרכים שיווקיים. איסוף המידע האמור עשוי לכלול גם את נתוני השימוש באתר כגון תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שבוצעו באתר ודפי האתר אשר נצפו, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר.

מידע שנאסף בעת יצירת קשר 
במידה והמשתמש יבחר לפנות לפירמה, בכל אמצעי קשר אשר הפירמה מעמידה לרשות משתמשיה במסגרת האתר (לרבות בדוא"ל, או דרך טפסי יצירת קשר מקוונים), המשתמש יתבקש למסור פרטי יצירת קשר כגון: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, שם הארגון מטעמו פונה המשתמש, תפקידו בארגון, וכן תוכן ההודעה והפנייה, אשר עשוי לכלול מידע נוסף, לשיקול דעתו ומרצונו של המשתמש. הפירמה תעשה שימוש במידע זה לצורך מתן מענה לפניית המשתמש ומסירת המידע ו/או השירות אשר התבקש על ידו. הפירמה עשויה להעביר את פרטי המשתמש לפירמות אחרות החברות בקבוצת KPMG העולמית, במידה ופניית המשתמש הינה רלוונטית לפירמות אלו. כמו כן, הפירמה עשויה לעשות שימוש במידע לצורך שליחת הצעות שיווקיות, כמפורט מטה. 

דיוור ופניות שיווקיות
במידה ותבחר לבצע הרשמה לרשימת הדיוור של הפירמה ו/או לחילופין למסור את פרטייך במסגרת יצירת קשר עם הפירמה (ובמידה ולא סרבת לקבלת דיוור במסגרת מסירת פרטים כאמור),  הפירמה עשויה לעשות שימוש בפרטי הקשר שלך על מנת לשלוח לך מסרים שיווקיים והצעות שיווקיות (לרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת" ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתם בדין החל) וכן חומרים שיווקיים, עדכונים, הזמנות לאירועים וכדומה והכל בהקשר למוצרים ושירותים המוצעים על ידי הפירמה, וזאת, בדוא"ל ו/או מסרונים ו/או בפנייה טלפונית. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של הפירמה באמצעות פנייה לפירמה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל.

פנייה במסגרת משרות מוצעות וקו"ח
האתר עשויות לכלול הצעות ביחס לגיוס למשרות בפירמה. ככל שהמשתמש מעוניין להגיש מועמדותו כאמור, עשוי המשתמש להתבקש לספק את קורות החיים שלו באמצעות האתר, ולספק את פרטי הקשר של המשתמש לרבות שם, דוא"ל, מספר טלפון וכדומה. הפירמה תעשה שימוש במידע זה על מנת לבחון את קורות החיים של המשתמש בהיבט הליך גיוס עובדים. כמו כן, הפירמה תעשה שימוש במידע זה לצורך ציות והלימה לדרישות רגולטוריות רלוונטיות. אנא שים לב, כי ככל שתספק לנו את קורות החיים שלך, המידע האישי שתמסור בקורות החיים שלך, יימסר על ידך באופן מרצונך החופשי, והנך אחראי באופן בלעדי להיקף המידע אשר תמסור. אנו לא דורשים או מבקשים ממך למסור כל מידע רגיש אודותיך, לרבות דת, בריאות, זהות מינית או עמדה פוליטית, בקשר עם הליך הגיוס. ככל והפירמה תעסיק אותך, הפירמה תעשה שימוש במידע האישי בקשר עם העסקתך בפירמה, בהתאם למדיניות הפרטיות המתאימה של הפירמה. החברה עשויה לעשות שימוש במערכות של צדדים שלישיים לצורך ניהול הליך הגיוס וקבלת קורות החיים.
הפירמה אינה מצליבה מידע אישי אשר מועבר לפירמה על ידי המשתמש מרצונו עם מידע שאינו אישי אשר אוספת הפירמה.

כיצד המידע נאסף
הפירמה אוספת את המידע אשר פורט לעיל כאשר המשתמש מוסר את המידע מרצונו (לדוגמא במסגרת טופס יצירת קשר) ו/או באמצעים טכנולוגיים ולדוגמא באמצעות שימוש ב"עוגיות" כמפורט מטה.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים
אנו לא נשתף עם צדדים שלישיים את המידע האישי שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

לצורך ציות לדרישות הדין, הליכים משפטיים ומניעת נזק 
הפירמה תהא רשאית לשתף את המידע  אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין הפירמה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו הפירמה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של הפירמה.

אכיפת התנאים ואבטחה
הפירמה תהא רשאית להעביר את המידע אודות המשתמש על מנת לאכוף את תנאי השימוש וכן על מנת לאתר, למנוע או לטפל בכל דרך אחרת באירוע הונאה, אבטחה או בעיה טכנית, אך ורק במידה ובהיקף הדרושים.

ספקים ונותני שירותים
הפירמה תהא רשאית להעביר מידע לספקיה ו/או נותני שירות או קבלני משנה ו/או שותפים עסקיים אשר מספקים עבורה שירותים (כגון ספקי שירותי שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, ספקי פלטפורמות מקוונות , פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו').

בקשת המשתמש ו/או הסכמתו
הפירמה תהא רשאית להעביר מידע אודות משתמש בכפוף להסכמתו. כאשר הפירמה משתפת את המידע כאמור עם צד שלישי בהסכמת ו/או לבקשת המשתמש, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי והפירמה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

חברות קשורות ו/או שינוי ארגוני
בכפוף להוראות הדין, הפירמה תהא רשאית לשתף את המידע אודותיך עם פירמות החברות בארגון KPMG העולמי ביחס, לדוגמא, להתעניינותך בשירותים המוצעים על ידי הפירמות החברות בארגון KPMG, וכן, עם צד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או פירמות בנות או פירמות קשורות, ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי.

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור
במסגרת האתר נעשה שימוש בקבצי עוגיות (Cookie) (קבצי טקסט המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, אבטחת האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, שיווק ושיפור תכני האתר. בכל עת תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כדי לחסום קבצים אלה, אך חסימה זו עלולה לפגוע בחוויית המשתמש של באתר.

במסגרת האתר, החברה  עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים ועל כן, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, כמפורט בטבלה מטה.

הטבלה שלהלן מפרטת את כלי הניטור אשר החברה עושה בהם שימוש במסגרת האתר:

מדיניות הפרטיות ומדיניות שימוש בעוגיות

מטרת השימוש

עוגיה

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/policies/cookies
Meta Privacy Policy - How Meta collects and uses user data | Privacy Center | Manage your privacy on Facebook, Instagram and Messenger | Facebook Privacy

עוגיות אלה נועדו למטרות שיווקיות ובין היתר, לצורך בחינת הביצועים של הקמפיינים השיווקיים ביחס לאתר (לדוגמא, על מנת לקבל מידע לעניין כמות המשתמשים שהגיעו לאתר שלנו דרך פרסומים שונים בFacebook) וכן לפונקציות באתר אשר נועדו למעבר לעמודים העסקיים של הפירמה בFacebook.

מטא / פייסבוק [Facebook/ Instagram]

www.google.com/policies/privacy/partners 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

למידע נוסף על השימוש שלנו במוצרי Google, לחץ כאן

https://www.youtube.com/intl/iw/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

עוגיות אלה נועדו למטרות שיווקיות וכן ניתוח וסטטיסטיקה לעניין השימוש באתר לצורך שיפור האתר ותכניו.

גוגל [Google Analytics

Google AdSense/ YouTube]

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

עוגיות אלה נועדו למטרות תפעולו השוטף של האתר, לתפעול ולאבטחת האתר.

מייקרוסופט [Microsoft]

https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/he

עוגיות אלה נועדו למטרות תפעולו השוטף של האתר, לתפעול ולאבטחת האתר.

טיקטוק [TikTok]

LinkedIn Privacy Policy

עוגיות אלה נועדו למטרות תפעולו השוטף של האתר, לתפעול ולאבטחת האתר.

לינקדין [Linkedin]

 

חסימה ומחיקה של קבצי עוגיות:
רוב הדפדפנים יאפשרו לך למחוק קבצי עוגיות מהכונן הקשיח של המחשב שלך, לחסום קבלת קבצי עוגיות או לקבל התראה לפני שמירת קובץ עוגיות. עם זאת, אם תחסום או תמחק עוגיות, ייתכן שהחוויה המקוונת שלך תהיה מוגבלת.

אנא עיין בקישורים הבאים לקבלת מידע נוסף בנוגע לאופן שבו אתה יכול לחסום או למחוק קבצי עוגיות באמצעות הדפדפן הספציפי שלך:
(1)Google Chrome; (2)Firefox; (3)Internet Explorer; (4)Safari; (5)Edge; (6)Opera.

משך שמירת המידע

המידע האישי אשר נאסף על ידי הפירמה כמפורט במדיניות פרטיות זו, יישמר על ידי הפירמה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש מהפירמה על מנת למלא אחר התחייבויותיה על פי דין ו/או להגן על אינטרסים לגיטימיים של הפירמה.

אבטחת מידע והעברתו מחוץ לישראל
הפירמה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי של המשתמש ועושה שימוש  בשיטות אבטחה מקובלות בכדי לצמצם את הסיכון לחדירה ושימוש בלתי מורשים במידע האישי, אולם, לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למערכות הפירמה. בכפוף לחובות הפירמה על פי דין לעניין אבטחת המידע האישי, הפירמה אינה מתחייבת שהאתר ו/או מערכותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. המשתמש מאשר בזאת כי ע"י שימוש באתר ו/או בשירותים, המידע שלו עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי הפירמה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע מחוץ לגבולות ישראל תעשה בהתאם להוראות הדין החל.

אתרי צדדים שלישיים
במסגרת השימוש באתר, עשויה הפירמה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים מקושרים"). מוסכם כי אין לפירמה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים קשורים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של הפירמה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

זכויות המשתמש

הפירמה מכבדת את פרטיותך ואת שליטתך על המידע האישי שלך.
הנך רשאי לבקש לעיין במידע האישי אודותייך שמצוי אצל הפירמה באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל  us-islprivacy@KPMG.com בכפוף להוראות הדין, אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו.
אם הנך מעוניין שלא לקבל פניות באמצעות דיוור שיווקי הנך רשאי, בכל עת, להודיע על כך לפירמה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים במדיניות זו להלן או בהתאם לפרטים המופיעים בדיוור עצמו, לפי בחירתך. כמו כן, במידה והמידע אשר שמור אצל הפירמה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין (הידוע כ"דיוור ישיר"), שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, הנך זכאי לדרוש בכתב את מחיקת המידע הרלוונטי.
יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור הפירמה לא תשלח לך הודעות שיווקיות ואולם, הפירמה עשויה להמשיך ולשלוח לך פניות הנדרשות לצורך השירות (לדוגמא, מענה לפנייתך).
מובהר כי מידע הדרוש לפירמה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות שביצעת - יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.
בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות המשתמשים, הפירמה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

הגבלת גיל וכשירות
השימוש באתר הפירמה מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ע"י הפירמה ושלא לספק לנו כל מידע אישי. בכל מקרה בו תיוודע הפירמה לאיסופו של מידע אישי מקטין שטרם מלאו לו 18 (ולמעט מקרים בו המידע הועבר על ידי מי שמורשה לכך, לרבות אפוטרופוס ו/או הורה) הפירמה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו שלא כדין, אנא צור קשר עם הפירמה בכתובת: [us-islprivacy@KPMG.com

הדין החל

על מדיניות פרטיות זו יחולו דיניה של מדינת ישראל וכל מחלוקת תידון בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.

 

צור קשר ופרטי החברה

לכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו ניתן ליצור קשר עם הפירמה כדלקמן:
בטפסי יצירת קשר הזמינים באתר;
בכתובת הדוא"ל  us-islprivacy@KPMG.com
בפנייה למשרדנו:
סומך חייקין –  KPMG
רח' הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב-יפו
03-684-8000

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il