מידע משפטי

עודכן לאחרונה: ביום 31 לחודש אוגוסט 2023
תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מסדירים וקובעים את אופן השימוש באתר האינטרנט הזמין בכתובת: www. kpmg.co.il ("האתר") אשר הינו בבעלות ומופעל על ידי סומך חייקין –  KPMG, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG ("הפירמה" ו/או "אנו"), וכן התכנים והשירותים המוצעים במסגרת האתר ("השירותים").
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

הסכמה וקבלת התנאים
תנאי שימוש אלו וכן מדיניות הפרטיות וכל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר ו/או בטופס מקוון באתר ו/או במסגרת שירות המוצע באתר, הינם חלק מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן "התנאים"), ומהווים הסכם משפטי מחייב ואכיף בין משתמשי האתר ו/או השירותים ("משתמש(ים)", "הנך" או "אתה")  לבין הפירמה.

בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים. על כן, מומלץ לקרוא בקפידה ובעיון את התנאים, בטרם כל גלישה באתר ו/או שימוש כאמור.

הגבלת גיל
השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרת האתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בן 18 לפחות ובעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים. במידה ואינך מעל גיל 18 ו/או אינך בעל כשרות משפטית, הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר ובשירותים.

תיקון ו/או שינוי התנאים
הפירמה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הפירמה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת התנאים המעודכנים באתר ותאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים, לאחר הצגתם של התנאים המעודכנים, מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את התנאים מפעם לפעם. עם זאת, במידה והפירמה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של הפירמה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, הפירמה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.

האתר, השירותים והתוכן המוצע באתר
האתר מציג מידע בסיסי וכללי ביחס לפירמה ותחומי עיסוקה, לרבות תכנים נוספים כגון כתבות, מאמרים, תיאור שירותים ו/או פרויקטים של החברה, תמונות, קטעי וידיאו, קטעי אודיו, לוגואים, תרשימים, איורים, צילומים, מפות, טקסט, גרפיקה, דו"חות וכדומה (יחדיו יכונו להלן "התוכן(נים)").
כמו כן, באתר ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר עם הפירמה וטפסים מקוונים ליצירת קשר עבור משתמשים אשר ברצונם לקבל מידע נוסף ו/או לפנות בבקשות ופניות אחרות לפירמה, לרבות לעניין המוצרים והשירותים המוצגים באתר וכן הגשת מועמדות למשרות אשר יפורסמו באתר במסגרת הליכי גיוס של הפירמה.
התוכן המופיע באתר מוצע למשתמשים אך ורק כמידע כללי וכסקירה ביחס לתחומי העיסוק של הפירמה ובכל מקרה אין הוא מהווה, ואין להתייחס אליו, כייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או כל הצעה ו/או התחייבות מצד הפירמה ו/או חוות דעת ו/או המלצה ו/או עידוד או שידול להתקשרות ו/או לקבלת שירות כלשהו מהפירמה. 
כמו כן, תיאור שירותי הפירמה המוצגים באתר הינם לצורכי מידע כללי ושיווקי בלבד ועשויות להיות אי התאמות בין התיאור באתר לבין השירות בפועל, כאשר לעניין זה, אך ורק מסמך רשמי מטעם הפירמה ו/או התקשרות עם הפירמה יחייבו את הפירמה בפועל.  
הפירמה נוקטת במאמצים סבירים על מנת שהתוכן המוצג באתר יהיה עדכני ונכון ועם זאת, אינה מתחייבת כי התוכן יהיה עדכני, שלם ונכון ולא תשא באחריות לעניין זה. 
השימוש ו/או כל הסתמכות על התוכן באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש והפירמה לא תישא בכל אחריות לכל החלטה או פעולה שנעשתה בהתבסס על התוכן באתר זה, אשר מוצע למשתמשים כמות שהוא ("as-is"). 

הגבלות שימוש 
בעת גישה ו/א שימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא: (1) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר ו/או התוכן ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר ו/או התוכן לתוך אתר אחר, או ליצור יצירות נגזרות; (2) להשתמש באתר על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (3) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר, ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התוכן הכלול בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם, לרבות תוכנות זדוניות או וירוסים, אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לפירמה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (4) לחבל במערכות של הפירמה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (5) לאסוף מידע, לרבות מידע אישי ו/או פרטים אחרים מהאתר, בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר ו/או להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) לעשות כל שימוש שאינו מורשה ו/או אינו חוקי ו/או שימוש מסחרי באתר.

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של הפירמה, במקרים בהם הפירמה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש אלו ו/או כל דין, תהא הפירמה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של הפירמה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר הפירמה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

זכויות קניין רוחני
האתר והתכנים, לרבות כל עיצוב, סימני מסחר או שמות מסחריים, לוגו, תמונות ותוכנה הכלולים בו, וכל זכויות הקניין הרוחני ביחס לנ"ל הינם בבעלות הפירמה או צדדים שלישיים והינם מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. אין המשתמש רשאי להסיר ו/או למחוק כל הודעת זכויות יוצרים באתר ו/או כל סימן המעיד על זכויות כאמור.

אתרי צדדים שלישיים
במסגרת השימוש באתר, עשויה הפירמה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים, לרבות לאתרים מטעם ארגון KPMG העולמי ("אתרים מקושרים"). יובהר כי, השימוש באתרים מקושרים ודפים אלו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתם ו/או התכנים המוצעים במסגרתם, כמו גם כל פעולה אחרת שתבצע בהם או בקשר אליהם, כפופים לתנאי השימוש של אותם אתרים מקושרים והינם באחריותך ובאחריות בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק, ישירים ו/או עקיפים, כנגד הפירמה ו/או מי מטעמה הנובעים משימוש באתרים מקושרים אלו. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. הפירמה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים. הפירמה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

מדיניות פרטיות 
הפירמה מחויבת להגן על המידע האישי אשר נאסף ממשתמשי האתר. מדיניות הפרטיות של הפירמה הזמינה בכתובת: www. kpmg.co.il מתארת את המידע אשר נאסף על ידי הפירמה וכן את אופן השימוש בו ואחסונו והינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

זמינות האתר ושינויים
הפירמה שומרת על הזכות לתקן ו/או לעדכן ו/או לבצע כל שינוי לאתר ו/או לתוכן וכן להפסיק את פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות השירותים המוצעים במסגרתו, באופן זמני או לצמיתות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש. הפירמה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות ו/או תקלות.

היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות
למעט אם מצוין מפורשות בתנאי שימוש אלו, האתר והתוכן ניתנים כמות שהם ("as-is") ועל בסיס זמינות ("as-available") ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. הפירמה אינה מתחייבת כי האתר יפעל ללא שגיאות או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים וכי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למערכות הפירמה ולכל מידע אשר יסופק על ידי המשתמשים ו/או כי תקלות יתוקנו. בנוסף הפירמה אינה מתחייבת כי האתר ו/או התוכן יהיו זמינים לשימוש בכל עת ו/או מכל מיקום וכי התוכן הינו נכון ו/או מעודכן. כל שימוש באתר ו/או בתוכן כל ידי המשתמש הינו באחריותו של המשתמש בלבד.

המשתמש מסכים כי הפירמה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. הפירמה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש באתר ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אי שמירה ו/או גיבוי ו/או אובדן של תכנים ו/או כל מידע ביחס למשתמש, אפילו אם הפירמה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו.

שיפוי
המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את הפירמה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, מכל מין וסוג, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש.

סמכות שיפוט
על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש באתר ובתכנים הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב יפו בלבד.

כללי
התנאים מהווים את מלוא ההסכמות בין הצדדים. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לרבות לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים. במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של הפירמה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של הפירמה על זכות כאמור. הפירמה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין.

צור קשר

לכל שאלה לגבי האתר ו/או תנאי שימוש אלו ניתן ליצור קשר עם הפירמה, כדלקמן:
בטפסי יצירת קשר הזמינים באתר;
בכתובת הדוא"ל israel@kpmg.com;
בפנייה למשרדנו:
סומך חייקין –  KPMG
הארבעה 17, מגדל המילניום, תל אביב-יפו
03-684-8000

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il