ביטוחי הרכב 2022 - ביטוחי הרכב בישראל

לקוחות וידידים נכבדים,
אנו שמחים להציג בפניכם את הפרסום השנתי שלנו על עסקי ביטוח הרכב.
הפרסום מבוסס על הדיווחים הפומביים של חברות הביטוח לשנת 2022.
כידוע, ביטוחי הרכב מהווים נתח משמעותי מעסקי הביטוח בארץ ובעולם. מחזור הפרמיות בביטוחי
הרכב (ביטוחי החובה והרכוש) בישראל בשנת 2022 עמד על כ 59%- (בשנת 2021 כ 58%- ) מסך כל
הפרמיות בכל ענפי הביטוח הכללי.
ככלל תחום הרכב בשנת 2022 הניב הפסדים, הן ברכב רכוש (הפסד כולל של כ- 1,500 מיליון ש"ח)
והן ברכב חובה (הפסד כולל של כ 200- מיליון ש"ח). התוצאות בתקופת הדוח הושפעו בעיקר
מהסיבות הבאות:
רכב רכוש – בשנת הדוח חלה עלייה משמעותית בתעריפים, אולם היא לא כיסתה את המשך מגמת
העלייה בתביעות (בשכיחות ובחומרה) שעלו בשיעורים ניכרים והביאו להרעה נוספת בתוצאות
החיתומיות.
רכב חובה – עליית הריבית תרמה להגדלת אפקט ההיוון של התביעות התלויות ותרמה להקטנתם.
LAT) שהוקצו השנה לביטוח כללי חלף תמיכה בביטוח סיעודי UGL כמו כן, האפשרות לקזז עודפי (
שם נדרשו בשנים קודמות, לרבות שינוי הרגולציה בנושא כפי שיפורט להלן בחוברת השפיעו לטובה.
האינפלציה ועליית השכר הממוצע במשק השפיעו לרעה. בנוסף, במרבית החברות היה קיטון בחלק
המועבר למבטחי משנה אשר הגדיל את חלקן של חברות הביטוח בהפסדים.
השתדלנו להביא את הנתונים כהווייתם, מתוך הדוחות הכספיים של החברות, תוך עיבודים אינפו-
גרפיים במספר מימדים על מנת שכל אחד מהקוראים יוכל להתמקד וליהנות מהזווית המתאימה לו.
אנו מקווים שתמצאו עניין בפרסום זה. כבעבר נשמח גם השנה לקבל תגובות והארות ולקיים דיאלוג
בעניינים ובאתגרים אותם אתם ואנו חווים בתקופה מרתקת זו.
KPMG שותפי ומנהלי סומך חייקין בתחום הביטוח ישמחו לעמוד לרשותכם בנושא.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il