דוחות כספיים ביניים לדוגמה של תאגידים בנקאיים ודגשים לעריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024

לקוחות יקרים, 
אנו מתכבדים להגיש בפניכם את תמצית הדוחות הכספיים ביניים לדוגמה של תאגידים בנקאיים ליום 30 ביוני 2024 וכן חוזר דגשים לעריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024.
הדוחות הכספיים לדוגמה:
הדוחות הכספיים לדוגמה ערוכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוחות כספיים ביניים של תאגידים בנקאיים. הדוחות הכספיים והביאורים הנלווים להם נערכו במתכונת המשקפת את היישום של תקני חשבונאות והוראות הדיווח לציבור וכן התייחסות להשפעת התפתחויות ביטחוניות ומאקרו כלכליות על הדיווח הכספי לרבות ההשפעות של מלחמת חרבות ברזל.
דוחות כספיים לדוגמה אלה כוללים, בין היתר, גילויים אשר לא נכללו במתכונת הדוחות לדוגמה של הפיקוח על הבנקים. גילויים אלה נכללו בהתבסס על חוזרי הפיקוח על הבנקים, מסמכי הוראות המעבר וטיוטות חוזרים שהועברו לדיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות.

חוזר הדגשים לעריכת הדוחות הכספיים:
מסמך הדגשים נועד לרכז עדכונים שחלו לאחרונה בתקינה החשבונאית ובהוראות הרגולטוריות אשר עשויים להשפיע על תמצית הדוחות הכספיים ביניים של תאגידים בנקאיים לרבעון הראשון לשנת 2024. החוזר מכיל, בין היתר, הוראות רגולטוריות וכללים חשבונאיים אשר תהליך התקינה שלהם או אישורם הושלמו עד לתאריך הפרסום לרבות טיוטות הוראות מסוימות לאחר שהועברו לדיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות. בפרט החוזר מתמקד בנושאים הבאים:
• השפעת המצב הביטחוני בישראל על הדיווח הכספי. 
• דגשים פרטניים של הפיקוח על הבנקים לדרישות גילוי ולטיפול בחובות לאור מלחמת חרבות ברזל.
• הוראות הפיקוח על הבנקים ועדכוני תקינה חשבונאיים שנדרש ליישמם ברבעון הראשון לשנת 2024.
• עדכונים בהוראות הפיקוח על הבנקים וכן עדכונים הקשורים להוראות הדיווח לציבור אשר רלוונטיים לתקופות הבאות.

לתמצית הדוחות הכספיים ביניים ליום 30 ביוני 2024
למסמך הדגשים לעריכת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2024 

יודגש כי על כל תאגיד בנקאי לבצע שימוש מושכל בדוחות כספיים לדוגמה אלה ולהתאים את המלל והגילויים בדוחותיו הכספיים בהתאם לנסיבות הספציפיות שלו.

לתשומת ליבכם כי חוזר הדגשים כולל עדכונים ושינויים רגולטוריים עיקריים אשר עשויים להשפיע על הדיווח הכספי. פירוט נרחב אודות שינויים ועדכונים רגולטוריים נוספים אשר עשויים להשפיע על ניהול בנקאי תקין, דיווח לפיקוח וכן עדכונים רגולטוריים אחרים ניתן לראות במסגרת חוזר התפתחויות ברגולציה הפיננסית בישראל לשנת 2023. מומלץ לעיין בחוזר דגשים זה יחד עם חוזר הרגולציה.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il