דוחות כספיים שנתיים בנקים 2023

הדוחות הכספיים לדוגמה של תאגידים בנקאיים לשנת 2023 וכן חוזר דגשים לעריכת הדוחות הכספיים לשנת 2023.

לקוחות יקרים, 
אנו מתכבדים להגיש בפניכם את הדוחות הכספיים לדוגמה של תאגידים בנקאיים לשנת 2023 וכן חוזר דגשים לעריכת הדוחות הכספיים לשנת 2023.
הדוחות הכספיים לדוגמה:
הדוחות הכספיים לדוגמה ערוכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוחות כספיים שנתיים של תאגידים בנקאיים. הדוחות הכספיים והביאורים הנלווים להם נערכו במתכונת המשקפת את היישום של תקני חשבונאות והוראות הדיווח לציבור וכן התייחסות להשפעת התפתחויות ביטחוניות ומאקרו כלכליות על הדיווח הכספי לרבות ההשפעות של מלחמת חרבות ברזל.
דוחות כספיים לדוגמה אלה כוללים, בין היתר, גילויים אשר לא נכללו במתכונת הדוחות לדוגמה של הפיקוח על הבנקים. גילויים אלה נכללו בהתבסס על חוזרי הפיקוח על הבנקים, מסמכי הוראות המעבר וטיוטות חוזרים שהועברו לדיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות.

חוזר הדגשים לעריכת הדוחות הכספיים:
מסמך הדגשים נועד לרכז עדכונים שחלו לאחרונה בתקינה החשבונאית ובהוראות הרגולטוריות אשר עשויים להשפיע על הדוחות הכספיים לשנת 2023. החוזר מכיל, בין היתר, הוראות רגולטוריות וכללים חשבונאיים אשר תהליך התקינה שלהם או אישורם הושלמו עד לתאריך הפרסום לרבות טיוטות הוראות מסוימות לאחר שהועברו לדיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות. בפרט החוזר מתמקד בנושאים הבאים:
• השפעת ההסלמה הביטחונית בישראל על הדיווח הכספי. 
• דגשים פרטניים של הפיקוח על הבנקים לדרישות גילוי ולטיפול בחובות לאור מלחמת חרבות ברזל.
• הוראות הפיקוח על הבנקים ועדכוני תקינה חשבונאיים שנדרש ליישמם ברבעון הרביעי לשנת 2023.
• עדכונים בהוראות הפיקוח על הבנקים וכן עדכונים הקשורים להוראות הדיווח לציבור אשר רלוונטיים לתקופות הבאות.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il