דוח שפרסמה EIOPA לגבי יישום IFRS 17 ופערים ביישום לעומת סולבנסי 2

לקוחות וידידים יקרים,

ב-15 באפריל 2024 פרסמה ה-European Insurance and Occupational Pensions Authority (גוף רגולטורי המפקח על הביטוח באיחוד האירופי; להלן: "EIOPA") דוח ממצאים לגבי היישום לראשונה של IFRS 17 באיחוד האירופי תוך התייחסות מחד, לסינרגיות בין יישום IFRS 17 לבין יישום סולבנסי 2 ומאידך, לפערים ביניהם. הדוח מבוסס על נתונים שנלקחו מהדיווחים החצי שנתיים (נכון ליום 30 ביוני 2023) של 53 קבוצות ביטוח מ-17 ממדינות האיחוד האירופי.
נזכיר כי מועד היישום לראשונה של IFRS 17 באירופה (שככלל, בד בבד עם יישומו לראשונה יושם לראשונה גם IFRS 9) היה 1 בינואר 2023 ו"מועד המעבר" היה 1 בינואר 2022.
המחצית הראשונה של הדוח כוללת סקירה של ההיבטים העיקריים שעלו מהיישום לראשונה של IFRS 17 באירופה ואילו המחצית השניה מתמקדת בפערים שעלו מדיווחי החברות בין יישום IFRS 17 לבין יישום סולבנסי 2.
על קצה המזלג, הפערים בין יישום IFRS 17 לבין יישום סולבנסי 2 שנדונים בדוח מתמקדים בנושאים המרכזיים הבאים: 

תחולה – הדוח מציין שלמרות שבמרבית העניינים קיימת חפיפה בין שתי מסגרות התקינה עשויים להיות הבדלים שנוגעים בפרט למקרים בהם חוזים שנחשבים חוזי ביטוח לצרכים רגולטוריים ולפיכך נכללים בתחולת סולבנסי 2 אינם עונים להגדרת חוזה ביטוח שב-IFRS 17 ולפיכך אינם בתחולתו. 

הערכת ההתחייבויות – הדוח מציין שההפרשות הטכניות של סולבנסי 2 היו בממוצע גבוהות בכ-2.5% יותר מתזרימי המזומנים לקיום חוזה (FCF – ההתחייבויות הביטוחיות ללא מרווח השירות החוזי) שבמסגרת IFRS 17.

גבולות חוזה והכרה לראשונה – בהתאם לדוח, מרבית החברות דיווחו שבמסגרת IFRS 17  הן עשו שימוש באותם גבולות חוזה כמו אלו שבמסגרת סולבנסי 2. עם זאת, פערים עיקריים בנושא זה התגלו בפרט בנוגע לכך שבעוד שב-IFRS 17 גבולות החוזה הינם ברמת חוזה הביטוח הרי שבסולבנסי 2 גבולות החוזה הינם ברמת הסיכון הביטוחי – מה שעשוי להוביל לכך שחוזים מסוימים "יפורקו" במסגרת סולבנסי 2 לריידרים שמרכיבים אותם בעוד שבמסגרת IFRS 17 ההתייחסות תהיה לחוזה בכללותו.

תחזית תזרימי מזומנים – הסיבה העיקרית שצוינה בדוח לפערים בתחזית תזרים המזומנים בין שתי מסגרות התקינה נוגעת לנושא ייחוס הוצאות – בעוד ש- IFRS 17 דורש שרק הוצאות שניתנות לייחוס במישרין לחוזי הביטוח תילקחנה בחשבון הרי שבמסגרת סולבנסי 2 יש לקחת בחשבון בתחזית תזרים המזומנים גם הוצאות עקיפות וגם הוצאות ניהול השקעות. 

שיעורי היוון – הפער העיקרי שזוהה בדוח בנוגע לשיעורי ההיוון נוגע לשימוש בפרמיית אי הנזילות במסגרת IFRS 17 במקום השימוש ב-Volatility Adjustment (VA) שנקבע על ידי EIOPA לשימוש במסגרת סולבנסי 2. פער נוסף שדווח על ידי חלק מהחברות שנכללו בדוח נוגע לקביעת הריבית חסרת הסיכון בפרט בהתייחס לקביעת ה-Ultimate Forward Rate, קביעת ה-Last Liquid Point וההתאמה הנדרשת בגין סיכון אשראי כמו גם שימוש בשיטות אקסטרפולציה ואינטרפולציה שונות בין שתי מסגרות התקינה. 

התאמה בגין סיכון – בהתאם לדוח, נראה שככלל, לגבי חוזי ביטוח חיים, ההתאמה בגין סיכון שאינו פיננסי (RA) שנקבעה במסגרת IFRS 17 היתה נמוכה משמעותית ממרווח הסיכון (RM) שנקבע במסגרת סולבנסי 2. מנגד, בחוזי ביטוח כללי – הפער היה בכיוון הפוך. סיבות עיקריות לשונות בין חישובי ה-RA לבין חישובי ה-RM (אצל חברות שעשות שימוש בשיטת ה-COC) שצוינו בדוח נגעו ל: תחולה, השפעות הטבת הפיזור, שיעור עלות ההון ופערים נוספים מסוימים. 

לנוחיותכם מצ"ב:

קובץ עם התייחסות מפורטת לממצאים עיקריים שעולים מהדוח >>

קישור לדוח המלא >>

אילנית אדסמן ויבגני אוסטרובסקי

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il