דיווח מע"מ שנתי לעוסקים שמדווחים יחד במסגרת איחוד עוסקים

לקוחות יקרים,

ברצוננו להסב את תשומת ליבכם אודות חובה החלה על עוסק מורשה המדווח במסגרת תיק איחוד עוסקים.

סעיף 71א לחוק מחייב כל אחד מהעוסקים אשר מדווחים לפי סעיף 56 לחוק כחלק מאיחוד עוסקים, להגיש דוח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו של כל עוסק בנפרד. 
חשוב לציין כי אותו סעיף שם דגש מיוחד גם על החובה של כל עוסק לדווח אחת לשנה על כל עסקה בין-חברתית עם עוסקים הרשומים עם אותו עוסק באיחוד העוסקים.

בנוסף, הסעיף קובע כי הדיווח יוגש "בתוך 90 ימים מתום שנת המס לגביה מוגש הדוח". קרי, בסוף חודש מרץ של השנה העוקבת.  

באותו הדו"ח, כל גוף בנפרד השייך לאיחוד עוסקים, נדרש לדווח על עסקאותיו במשך השנה בחלוקה הבאה: עסקאות עם גופים השייכים לאותו איחוד העוסקים, ועסקאות עם גופים מחוץ לאיחוד העוסקים. כך גם נדרש לדווח בצד התשומות. 

בשנים האחרונות, ניכר כי חוסר המודעות של עוסקים המדווחים בתוך איחודי עוסקים לעניין דיווח של הדו"ח השנתי, מביא לעיתים להשתת קנסות מנהליים מצד רשויות מע"מ על כל אחד מאותם עוסקים הכלולים באיחוד, בסכומים לא מבוטלים. 
על כן, חשוב להיות ערים להוראות הסעיף ולהקפיד על הגשת הדוח השנתי המסכם במסגרת לוח הזמנים הקבוע בחוק. 

לאור האמור חשוב לדווח את הדוח הרלוונטי לשנת 2023 עד לסוף חודש מרץ 2024.
אנו עומדים לרשותכם לצורך סיוע בדיווח, ככל שנדרש, וכן לכל שאלה בנושא.
בברכה,
KPMG סומך חייקין
מחלקת מיסים עקיפים

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il