עמדת סגל חשבונאית והחלטות אכיפה חדשות של רשות ניירות ערך

לקוחות יקרים, 
ביום 15 בפברואר 2023, פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן "סגל הרשות") את עמדת סגל חשבונאית מספר 11-5: הצגת רכיב מימון משמעותי בדוח על הרווח או ההפסד, וכן 4 החלטות אכיפה חשבונאיות חדשות.

עמדת סגל חשבונאית מספר 11-5: הצגת רכיב מימון משמעותי בדוח על הרווח או ההפסד

עמדת הסגל עוסקת בהצגת רכיב מימון משמעותי ע"י יזמי נדל"ן ותאגידים אחרים בדוח על הרווח והפסד, לאור עליית הריבית בשנתיים האחרונות.

לעמדת סגל הרשות, למעט במספר מקרים חריגים (למשל, עבור מוסדות פיננסיים), הצגת רכיב המימון המשמעותי כחלק מן ההכנסות (קרי מעל שורת הרווח הגולמי) אינה נאותה. סגל הרשות לא יתערב במקרים בהם רכיב המימון המשמעותי יוצג במסגרת הסעיפים התפעוליים בדוח רווח והפסד. במקרים אלו על תאגידים להציג גם את הוצאות המימון בגין רכיב מימון משמעותי כפריט תפעולי, אם התאגיד מקבל מקדמות בקצב מהיר יותר משיעור ההשלמה של מחויבות הביצוע. בנוסף, גם הוצאות המימון שיוכרו במקרים בהם התאגיד מממן את הריבית המשולמת לצד ג' על מקדמה מלקוח, יוצגו כפריט תפעולי.

לפירוט נוסף, קראו את עמדת סגל חשבונאית מספר 11-5.

החלטות אכיפה חשבונאיות

החלטת אכיפה חשבונאית 24-1 - הכרה בהפסדי אשראי בעקבות צירוף עסקים

על פי החלטת האכיפה, על החברה היה להכיר ברווח והפסד הפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין נכסים פיננסיים שהוכרו לראשונה במועד רכישת חברת אשראי חוץ בנקאי, ולא כהתאמה לערך בספרים של הנכסים שנרכשו בצירוף עסקים.

לפירוט נוסף, קראו את החלטת אכיפה 24-1.

החלטת אכיפה חשבונאית 24-2 - הצגת תקבולים ממכירת נדל"ן להשקעה בדוח על הרווח או ההפסד

על פי החלטת האכיפה, בעת מכירה של נכס נדל"ן להשקעה הנמדד בשווי הוגן, יש להכיר ברווח או הפסד נטו, כהפרש בין התמורה מהמימוש לבין הערך בספרים של הנכס, ולא ברוטו בסעיף ההכנסות ועלות המכר

לפירוט נוסף, קראו את החלטת אכיפה 24-2.

החלטת אכיפה חשבונאית 24-3 - הכרה בהכנסה מדמי הצלחה כתמורה משתנה

החלטת האכיפה עוסקת בחברה העוסקת בהפעלה וניהול של ישויות השקעה אלטרנטיביות, תמורת דמי ניהול המורכבים, בין היתר, מדמי הצלחה. דמי ההצלחה הינם פונקציה של התשואה העודפת של המשקיעים בעת מכירה של הנכסים המנוהלים. החברה נהגה להכיר בהכנסה מדמי הצלחה אלו כתמורה משתנה עם השלמת פעולת השבחת וייצוב הנכס הנמכר, ובהתבסס על מחיר מכירה צפוי של הנכס ע"פ הערכת שמאי. על מנת לעמוד בהוראות IFRS 15 בדבר הגבלת ההכרה בהכנסה מתמורה משתנה, הכירה החברה בהכנסה בשיעור הנמוך בשיעור ממוצע של כ-20% מדמי ההצלחה הצפויים בהתבסס על השמאות של הנכס ("שיעור הדיסקאונט"). על פי החלטת האכיפה, סגל הרשות לא קיבל את עמדת החברה, שכן היה עליה לבחון את כלל התרחישים האפשריים, לרבות תרחישים של שינויים בתנאי השוק, וסטייה מהערכת שווי. על רקע זאת, עדכנה החברה את "שיעור הדיסקאונט" ל-50%.

לפירוט נוסף, קראו את החלטת אכיפה 24-3.

 

החלטת אכיפה חשבונאית – 24-4 - סיווג תגמול הוני לחברת ניהול

החלטת האכיפה עוסקת בחברה לה הסכם עם חברת ניהול. חברת הניהול מספקת מגוון שירותים בתמורה לדמי ניהול הכוללים גם הענקת זכויות לרכישת מניות ו/או אופציות של החברה בעת הנפקה לצדדים שלישיים מעת לעת ("גיוס הון"). על פי החלטת האכיפה, עלויות אלו אינן עלויות תוספתיות המיוחסות לגיוס ההון, שכן מתייחסות למכלול של שירותים, ומשכך יש להכירן כהוצאה בדוח על הרווח או הפסד.

לפירוט נוסף, קראו את החלטת אכיפה 24-4.

 

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה בנושא.
המחלקה המקצועית KPMG, סומך חייקין.

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il