פרסום תקן דיווח כספי בינלאומי 18 - הצגה וגילוי בדוחות הכספיים

לקוחות יקרים, 
ביום 9 באפריל פורסם על ידי ה – IASB תקן דיווח כספי בינלאומי 18 (להלן "IFRS 18" או "התקן") הצגה וגילוי בדוחות כספיים, אשר מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (להלן "IAS 1").

התקן מציג שינויים בדרישות ההצגה והגילוי, כשהעיקרי שבהם, הוא שינוי מבנה הדוח על הרווח או ההפסד.

עבור מרבית החברות, IFRS 18 ידרוש פורמט מובנה יותר של הדוח על הרווח או ההפסד, ויחייב הצגה של שני סכומי ביניים: רווח תפעולי ורווח לפני מימון ומס. בנוסף, עבור מרבית החברות, התוצאות בדוח על הרווח או ההפסד יסווגו ל-5 קטגוריות: קטגוריה תפעולית, קטגוריית ההשקעות, קטגוריית המימון, קטגוריית המיסים על ההכנסה וקטגוריית הפעילות המופסקת (הסיווג בין קטגוריות אלו אינו בהכרח זהה לסיווג בדוח על תזרים המזומנים).

להלן דוגמה כללית לאופן הצגת הדוח על הרווח או ההפסד בהתאם לדרישות IFRS 18 (עבור ישות ללא פעילות עסקית עיקרית מוגדרת וללא פעילות מופסקת) - 

ניתן לראות, כי החלק ברווחי/הפסדי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, סווג בקטגוריית ההשקעה ולא בקטגוריה התפעולית וזאת בהתאם להוראות של IFRS 18.

נוסף על כך, התקן מציג, בין היתר, דרישות גילוי חדשות בתוך הדוחות הכספיים בנוגע לשימוש במדדי ביצוע המוגדרים על ידי ההנהלה (מדדי non-GAAP), והנחיות ספציפיות לקיבוץ ופיצול של פריטים בדוחות הכספיים ובביאורים. התקן מעודד חברות להימנע מסיווג פריטים כ'אחרים' (למשל, הוצאות אחרות), וסיווג כזה יגרור דרישות גילוי נוספות.

מועד היישום המנדטורי נקבע לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2027, ויישום התקן ייעשה למפרע. יישום מוקדם אפשרי.

לאור השינויים הנרחבים לדוחות הכספיים הכלולים בתקן, אנו ממליצים להיערך מבעוד מועד ליישומו של התקן, ולהתחיל בהערכת השפעתו על הדוחות הכספיים.

לפירוט נוסף והרחבה, ראו את פרסום ה – IASB וכן את פרסום KPMG. פרסומים נוספים של KPMG יפורסמו במהלך החודשים הקרובים.

בברכה,
KPMG סומך חייקין

מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il