Venture Lending | KPMG update

שימו לב - כשהמלווה איננו ישראלי, הריבית האפקטיבית יכולה להגיע גם ל-30%!

לאחרונה, בין היתר לאור הקושי לגייס חברות רבות בסקטור הטכנולוגיה בוחנות גיוס חוב מגופים פיננסים - ישראליים וזרים.
מעבר לשיקולים העסקיים והמסחריים הרגילים עימם מתמודדות חברות טכנולוגיה בכל הקשור לנטילת חוב, רגע לפני חתימת ההסכם, רצינו להדגיש את חשיבות בחינת היבטי המס בכלל והיבטי ניכוי המס במקור בפרט. אשר יכולים להגדיל בצורה משמעותית את עלות גיוס החוב ואת הנטל התזרימי המושת על החברה כחלק מנטילתו.
בתוך כך, לאחרונה חוקק החוק לעידוד תעשיה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ג-2023, אשר לפיו בהתקיים תנאים מסוימים ניתן להקטין באופן ניכר את חבות הניכוי מס במקור.

לאור האמור, אנו ממליצים להתייעץ עם צוות המס ולוודא כי הסכם ההלוואה מנוסח בצורה המיטבית עבור החברה, וכי היא דורשת את כלל הטבות המס לה היא זכאית.

בברכה,

International Tax, KPMG Israel
מדיניות פרטיות הצהרת נגישות תנאי האתר

©2024 כל הזכויות שמורות ל -KPMG סומך חייקין, שותפות רשומה בישראל ופירמה חברה בארגון הגלובלי של KPMG המורכב מפירמות עצמאיות המסונפות ל-KPMG International Limited, חברה אנגלית פרטית מוגבלת באחריות
פיתוח אתר: TWB.co.il